Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie FUNDACJA DHL PARCEL DOSTARCZAMY DOBRO , z siedzibą Warszawie (adres: ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa), dalej zwany „Fundacja DHL”.

Kontakt w prawie ochrony danych

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z nami wysyłając maila na adres: pl.ecs.fundacja@dhl.com

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony interes przetwarzania

Poniżej przedstawiamy Ci wszystkie występujące standardowo w działalności Fundacji DHL cele przetwarzania danych przez Fundację DHL. Szczegółowy cel przetwarzania Twoich danych jest Ci każdorazowo komunikowany przez Fundację DHL w momencie pozyskiwana Twoich danych. Dane osobowe są przetwarzane przez Fundację DHL w celu realizacji umowy wolotariatu, umowy darowizny aukcji charytatywnych, prowadzenia kontaktów w związku z tymi umowami, reagowania na skargi, przesyłania informacji finansowo-rozliczeniowych, prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na wiadomości, które do nas skierujesz oraz w celach marketingowych polegających promowaniu działalności Fundacji DHL.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:

 • umowa łącząca Ciebie z Fundacją DHL w zakresie działań dotyczących wolontariatu;
 • umowa darowizny na rzecz Fundacji DHL;
 • umowa darowizny w której Fundacja DHL jest darczyńcą;
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji DHL obejmujących przygotowanie odpowiedzi lub załatwienie sprawy, która została zgłoszona w Twojej wiadomości, przesłanej na adres email Fundacji DHL lub poprzez formularz na stronie internetowej Fundacji DHL;
 • niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji DHL polegających na prowadzeniu marketingu bezpośredniego działalności Fundacji DHL;
 • obowiązek prawny ciążący na Fundacji DHL w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Komu i gdzie Fundacja DHL może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą Twoich danych poza Fundacją DHL? (informacje o odbiorcach danych)

Do Twoich danych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i członkami organów Fundacji DHL, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT stosowanych przez Fundację DHL.

Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe Fundacja DHL może przekazać jedynie następującym podmiotom:

 • podmiotom współpracującym z Fundacją DHL i realizującym na rzecz Fundacji DHL usługi, w tym przewozowe, lub
 • podmiotom świadczącym na rzecz Fundacji DHL usługi księgowe, rachunkowe, finansowe, doradztwa prawnego lub podatkowego, lub
 • organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, lub
 • organom publicznym, w tym sądom oraz pełnomocnikom, ubezpieczycielom Fundacji DHL i doradcom Fundacji DHL, w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony Fundacji DHL przed roszczeniami lub w celu dochodzenia przez Fundację DHL roszczeń, lub
 • partnerom Fundacji DHL, których aktualna, pełna lista znajduje się tutaj. https://dhl-fundacja.pl/index.php/partnerzy/

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

Jak długo Fundacja DHL będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o okresie przechowania danych)

Okres przechowywania Twoich danych przez Fundację DHL będzie zależał od celu przetwarzania Twoich danych przez Fundację DHL. W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez Fundację DHL w celu wykonania umowy pomiędzy Tobą a Fundacją DHL lub w celu wykonania innych zobowiązań na Twoją rzecz przez Fundację DHL, Twoje dane osobowe Fundacja DHL będzie przechowywała przez okres potrzebny do wykonania zobowiązań Fundacji DHL na Twoją rzecz, np. wynikających z umowy darowizny oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich Twoich roszczeń wobec Fundacji DHL i roszczeń Fundacji DHL wobec Ciebie, związanych z takimi zobowiązaniami, chyba że przechowywanie danych będzie konieczne dłużej dla celów zobowiązań podatkowych – w takim wypadku usunięcie nastąpi niezwłocznie po upływie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z zobowiązaniem.

W przypadku, w którym Twoje dane są przetwarzane przez Fundację DHL z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji DHL, Twoje dane osobowe Fundacja DHL będzie przechowywała przez okres niezbędny do zrealizowania celów wynikających z takich interesów, przy czym dla celu polegającego na marketingu bezpośrednim przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu do prowadzenia marketingu, chyba że skorzystasz ze swojego prawa i zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych dla celów marketingowych. W takim przypadku Fundacja DHL może przechowywać Twoje dane przez okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Fundacji DHL lub roszczeń Fundacji DHL wobec Ciebie, wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami. Dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji DHL obejmujących udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, pytanie, skargę lub sugestię, Fundacja DHL może przechowywać Twoje dane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi lub załatwienia sprawy, z którą się zwrócisz do Fundacji DHL, przy czym Fundacja DHL może przedłużyć ten okres o okres przedawnienia Twoich roszczeń wobec Fundacji DHL lub roszczeń Fundacji DHL wobec Ciebie wynikający z przepisów prawa, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.

W przypadku, gdy Twoje dane są przetwarzane przez Fundację DHL z uwagi na ciążący na Fundacji DHL obowiązek prawny, Fundacja DHL będzie przechowywała te dane tak długo jak długo ciążył będzie na Fundacji DHL właściwy obowiązek prawny. Jeżeli Twoje dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, Twoje dane w tym zakresie będą przechowywane przez Fundację DHL tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Fundacji DHL posiadania dokumentu tych zdarzeń.

Informacja o przysługujących Ci prawach

W związku z tym, że Fundacja DHL przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci wiele praw. Poniżej przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu na adres email: pl.ecs.fundacja@dhl.com Jeżeli zwrócisz się do Fundacji DHL z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, Fundacja DHL może zażądać, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, dodatkowych informacji w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Fundacja DHL będzie odpowiadała na żądania bez zbędnej zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania. Jeżeli Fundacja DHL wykaże, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Fundacja DHL może: a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Prawo dostępu do danych

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym czy Fundacja DHL przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych posiadanych przez Fundację DHL, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, o przysługujących Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach pozyskania przez Fundację DHL Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie każdej kolejne kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.

Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 2. wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
 3. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 4. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
 5. cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.

Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: a) jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; c) dane osobowe nie są już potrzebne Fundacji DHL ale potrzebne są Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; d) w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji DHL są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś Fundacji DHL oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Fundacji DHL, jeżeli: a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z Tobą a jednocześnie b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Fundację DHL bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Fundacji DHL.

Na skutek sprzeciwu Fundacja DHL zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, w tym profilowania, bez konieczności wykazywania przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją a Fundacja DHL zobowiązana jest niezwłocznie zaprzestać takiego przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.

Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz o braku zobowiązania do podania danych

Wszelkie dane podajesz dobrowolnie.

W zależności od sytuacji, w której Fundacja DHL może pozyskać Twoje dane, podanie pewnych danych (określonych przez Fundację DHL jako dane wymagane) może być warunkiem zawarcia umowy z Fundacją.

W przypadku kierowania wiadomości lub próśb do Fundacji DHL, podanie danych teleadresowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym ani warunkiem zawarcia umowy, jednakże podanie wymaganych danych jest niezbędne dla umożliwienia Fundacji DHL udzielenia odpowiedzi.

Informacja o konsekwencjach niepodania danych

W zależności od sytuacji, w której Fundacja DHL może pozyskać Twoje dane, brak podania określonych informacji może uniemożliwić zawarcie umowy z Fundacją DHL, otrzymanie prawidłowych dokumentów podatkowych od Fundacji DHL, otrzymanie od Fundacji DHL odpowiedzi na wiadomość skierowaną do Fundacji DHL.

Informacja o wykorzystywaniu danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.